Otvorena TV Prijedor

mart 27 2018

 

Početkom novembra protekle godine je započela realizacija projekta “Otvorena televizija” koji je pokrenuo Medijski istraživaćki centar iz Niša u saradnji sa Centrom za mlade “KVART” iz Prijedora i drugim organizacijama civilnog društva iz regije. Ova inicijativa je finansirana od strane Evropske unije kroz program malih grantova “Zaštita slobode medija i slobode izražavanjana Zapadnom Balkanu”.

Osnovna namjera projekta jeste jačanje lokalnih medija koji bi vodili stvaranju lokalnih televizijskih stanica. Najveći dio projektnih aktivnosti se odnosi na produkciju medijskog sadržaja i edukaciju kadra za rad u potencijalnim lokalnim televizijskim stanicama. U slučaju naše organizacije produkovani medijski sadržaj se objavljuje na našoj web platformi www.zamisli.ba. Tekstovi se odnose na teme od lokalnog značaja sa kritičkim pristupom, što i jeste jedan od osnovnih ciljeva ove platforme.

Tokom tromjesečnog rada na projektu je objavljeno 5 video priloga, 22 teksta i 53 fotografije. Produkciju svog medisjkog sadržaja je realizovao produkcijski tim koji se sastoji od kvalifikovanih osoba iz Prijedora spremnih da kritički, otvoreno i profesionalno pišu i izvještavaju o temema bitnim za lokalnu zajednicu. Neke od tema koje su obrađivane se odnose i na praćenje i obilježavanje bitnih datuma u kalendaru ljudskih prava kao što su Međunarodni dan djeteta, Međunarodni dan tolerancije,  Međunarodna kampanja “16 dana aktivizma” kao i Međunarodni dan ljudskih prava.

ZAMISLI.BA BELO

Jedna od ključnih aktivnosti na samom početku projekta jeste bila izbor članova i članica produkcijskog tima. Problem u ovom kontekstu je bio sužen izbor kadra i osoba sa dovoljno profesionalnih kapaciteta da iznjedre zadatke i obaveze postavljene ovim projektom, obzirom da se radi o relativno maloj lokalnoj zajednici u kojoj su kritički glasovi jako rijetki, a profesionalni standardi u većini profesija na veoma niskim granama. Nakon što je ova aktivnost uspješno reaalizovana i uspostaljen profesionalan produkcijski tim, sve druge aktivnosti su realizovane bez većih poteškoća.

U toku su pripreme za Školu za OTV produkciju koja treba da započne u mjesecu februaru.

Ovaj projekat ima dodatnu vrijednost za našu organizaciju u smislu povezivanja i zajedničkog rada sa organizacijama civilnog društva koje imaju iskustva u radu na medijskim projektima ili su organizacije specijalizovane za rad sa medijima. Centar za mlade “KVART” je tek prije dvije godine pokrenuo platformu www.zamisli.ba i svaki oblik izgradnje kapaciteta organizacije da što bolje realizuje ovaj dugoročni projekat je više nego dobro došao. U tom smislu je značajan prenos iskustva kroz zajednički rad i zajedničko prevazilaženje problema nastalih tokom realizacije projekta.

 

Open TV

In early November, the realization of the project "Open Television" started by the Media Research Center from Nis in cooperation with the Youth Center "KVART" from Prijedor and other civil society organizations from the region. This initiative is funded by the European Union through a program of small grants "Protecting the freedom of the media and freedom expressed in the Western Balkans".

The main purpose of the project is to strengthen the local media that would lead to the creation of local television stations. Most of the project activities related to the production of media content and education of personnel for work in potential local television stations. In the case of our organization, produced media content is published on our website www.zamisli.ba. The articles refer to topics of local importance with a critical approach, which is one of the main goals of this platform.

During the quarterly work on the project, 5 video clips, 22 texts and 53 photographs were published. The production of its medical content was realized by a production team consisting of qualified persons from Prijedor ready to write critically, openly and professionally about topics important for the local community. Some of the topics dealt with include monitoring and marking important dates in the human rights calendars, such as the International Day of the Child, the International Day of Tolerance, the International 16 Days of Activism Campaign, and the International Human Rights Day.

One of the key activities at the very beginning of the project was the selection of members and members of the production team. The problem in this context was the narrow choice of personnel and people with sufficient professional capacities to meet the tasks and obligations set by this project, since it is a relatively small local community where critical voices are very rare, and professional standards in most professions are at very low branches. After this activity was successfully re-launched and established professional production team, all other activities were realized without major difficulties.

Preparations for the School for OTV production are underway, which is due to begin in February.

This project has added value to our organization in terms of linking and working together with civil society organizations that have experience in working on media projects or organizations specializing in working with the media. Only two years ago, the Youth Center "KVART" launched the platform www.zamisli.ba and every form of capacity building of the organization to better realize this long-term project was more than welcome. In this sense, the transfer of experience through joint work and a joint overcoming of problems arising during the implementation of the project is significant.

001 a TEMPLEJT na srpskom

baner

Saint Art Designs / Web Development

Saint Art Designs / Web Development

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim