Za bolje informisanje gradjana potrebni su neprofitni mediji

april 10 2018

Gradjanima u Srbiji potrebni su neprofitni mediji, jer postoji potreba da se informisanje “običnih” ljudi poboljša, a postojeći “profitni” mediji ne mogu da ispune taj zadatak, ocenili su učesnici tribine koju je Medijski istraživački centar u Nišu (MIC) organizovao upravo sa ciljem da se  dodje do odgovora na pitanje da li su u našoj zemlji potrebni neprofitni mediji.

Informacije o dinamici implementacije projekta OTV u poslednjih šest meseci

Koordinator projekta “Otvorena televizija” Medijskog istraživačkog centra Slobodan Jovanović podsetio je da se pokret takozvanog gradjanskog novinarstva, koji podrazumeva neprofitnu aktivnosti, pojavio u čitavom svetu.

tribina OTV NGO 05

“Neprofitni mediji postoje u mnogim zemljama – u Francuskoj ih ima čak 300, u Engleskoj isto toliko. Ima ih i u Irskoj, Danskoj, Norveškoj, Holandiji, Novom Zelendu, Švedskoj, Italiji, na Kipru. Nema ih istočnoevropskim zemljama. Našim pozitivnim propisima predvidjeno je postojanje takvih organizacija”, rekao je Jovanović na tribini koja je okupila predstavnike  organizacija civilnog društva i medijskih kuća iz Niša.

On je kazao da je najbolji primer neprofitnih medija irski Dablin u kome je Otvorena televizija Dablina nastala od konzorcijuma koji čine 10 do 15 nevladinih organizacija.

“Predlažem da napravimo neku vrstu zajednice, nekada je to u Nišu bila Unija nevladinih organizacija (UNON). Naše udruživanje ne bi nikog ugrozilo, a krajnji rezultat može da bude otvaranje Otvorene televizije, kao što su Irci uradili. Osnivač te televizije ne mora da bude Medijski istraživački centar, već grupa nevladinih organizacija koje imaju potrebu da svoje informisanje poprave. Grupnim rukovodjenjem se osigurava da ne dodje do nekih problema u radu”, istakao je Jovanović.

tribina OTV NGO 11

Dragan Djordjević iz Odbora za ljudska prava istakao je na tribini da u Srbiji i te kako postoji potreba za formiranjem neprofitnih medija jer je informisanje ugroženo, a mediji su uvučeni u vrtlog koji ih tera da odustanu od profesionalnog novinarstva.

“Mediji civilnog društva su odgovor na globalnu činjenicu da je profit nešto što tera medije da rade na uštrb profesije. Mi kao gradjani smo za profitne medije objekat, za razliku od medija civilnog društva gde je gradjanin subjekat. Uticaj gradjana na javno informisanje trenutno ne postoji, Jedan od načina da se to promeni su mediji civilnog društva. To je nesporno i to je jedina alternativa koja će omogućiti da gradjani dobiju neku informaciju koja se odnosi na lokal i koja utiče na njihov život”, rekao je Djordjević.

tribina OTV NGO 07

Predsednik Upravnog odbora Medijskog istraživačkog centra i koordinator projekata MIC-a Saša Djordjević objasnio je ovom prilikom da pojam “neprofitni mediji” ne znači da novinari rade bez para, već da je medij registrovan tako da ne može da ostvaruje profit.

“Neprofitni mediji nam sigurno trebaju, a u njima treba da budu više zastupljeni gradjani, ne partije na vlasti, niti opozicija. Mediji čiji su osnivači neprofitne organizacije sada se nalaze “u košu” sa svim drugim medijima, i kada “prodju” na medijskim konkursima, prolaze sa minimalnim iznosom i onda se postavlja pitanje njihovog postojanja”, rekao je Djordjević.

On je kazao da trenutno u Srbiji svako može da osnuje svoj medij, jer može jednostavno da ga registruje uplatom takse od nekoliko hiljada dinara.

“Doći ćemo u situaciju da svaki novinar ima svoj portal i medij, jer ta oblast nije regulisana. Mora postojati neka selekcija, da se naprave kriterijumi ko može da osnuje medij i ko može da radi. Većina medija se danas na žalost otvara zbog konkursa”, istakao je Djordjević.

tribina OTV NGO 08

Dejan Milošević iz nevladine organizacije  Protekta rekao je da se mediji  u Srbiji manje bave istraživačkim novinarstvom, a više izveštavanjem o dnevno aktuelnim temama.

“Ono što imam kao problem zadnjih desetak godina je to što lokalni mediji ne prepoznaju rad nevladinog sektora. Dešava se da pozovemo medije da prate odredjene naše aktivnosti, ali da oni kažu da to košta toliko i toliko. Dodju tek nakon dugog ubedjivanja da je to tema od gorućeg interesa za gradjane i da dolaze bitni ljudi iz Republike. Drugi naš problem je to što donator smatraju da nam je dovoljno 50 do 60 evra da bi sve što je potrebno objavili”, rekao je Milošević.

Prema rečima Marije Jovanović iz Centra za devojke gradjanima Niša potrebni su mediji civilnog društva jer treba da se čuju i neke druge priče a ne samo one koje se mogu čuti na republičkom nivou, a onda ih samo prenesu lokalni mediji.

tribina OTV NGO 06

Ona je kao primer navela Super radio koji su formirale nevladine organizacije, a koji daje prednost običnim ljudima i udruženjima koji rade vrlo kvalitetne stvari, a o kojima se malo priča u ostalim medijima i ljudi malo znaju o njima.

“Potrebno je da se čuju priču o devojci sa hendikepom koja sama zaradjuje zahvaljujući tome što je naučila da radi dekupaž, udruženje Plant kroz projekte uči mlade da se bave poljoprivredom i da se vrate privredi. ZOO planet radi fenomenalne stvari a mediji pišu o njima samo kada se pronadje leglo zmija i ZOO planet dodje i pokupi ih”, istakla Jovanović.

tribina OTV NGO 09

Ona je kazala da, što se Centra za devojke tiče, postoji pomak u informisanju zahvaljujući Super radiju koji izveštava o aktivnostima Centra koji se bavi nasiljem nad ženama, trgovinom ljudima i zdravljem žena.

Glavni urednik radija Bum 018 Nikola Panić rekao je da problem medija u nevladinom sektoru predstavlja to što oni plaćaju sve troškove rada kao i mediji u javnom sektoru, a za radio stanicu poput radija Bum 018  ti troškovi na mesečnom nivou iznose 240.000 do 270.000 dinara.tribina OTV NGO 02

“Najveći problem sada je što sada portal može da se otvori i registruje maltene za pet minuta, a da da ne radi ništa tokom cele godine već samo da se pojavi na konkurs i uzme novac. Tu nema plaćanja radnika, nema troškova, poslove završe volonteri, a novac ode “nebu pod oblake”. Na prstima jedne ruke možemo da izračunamo medije iz nevladinog sektora koji rade tokom čitave godine”, izjavio je Panić.

Tribinu pod nazivom “Da li su gradjanima potrebni neprofitni mediji” Medijski itraživački centar organizovao je u okviru projekta “Zaštita slobode medija i slobode izražavanja na zapadnom Balkanu koji finansira Evropska unija a koji MIC realizuje sa partnerima iz Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

 

(Translation into English)

Information on the purpose and dynamics of OTV project implementation in last six month

Citizens in Serbia need non-profit media, because there is a need to improve the information of "ordinary" people, and the existing "profit" media cannot fulfill that task, assessed the participants of the forum organized by the Media Research Center in Nis (MRC) with the goal of reaching the answer to the question of whether in our country are needed non-profit media.

The coordinator of the Open Television project, Media Research Center Slobodan Jovanovic, reminded that the movement of the so-called citizen journalism, which means non-profit activity, appeared in the whole world.

"Non-profit media exist in many countries - there are as many as 300 in France, the same in England. There are also in Ireland, Denmark, Norway, the Netherlands, New Zealand, Sweden, Italy, Cyprus. There are no East European countries. Our positive regulations foresee the existence of such organizations, "Jovanovic said at a tribune that brought together representatives of civil society organizations and media outlets from Nis.

He said that the best example of non-profit media is the Irish Dublin, where Open Television Dublin was created by a consortium consisting of 10 to 15 non-governmental organizations.

"I suggest that we create a kind of community, once it was in Nis, the Union of Non-Governmental Organizations (UNON). Our association would not endanger anyone, and the ultimate result might be the opening of Open Television, as the Irish did. The founder of this television does not have to be a Media Research Center, but a group of non-governmental organizations that need to rectify their information. Group management ensures that there are no problems in work, "Jovanovic pointed out.

Dragan Djordjević from the Committee on Human Rights pointed out at the tribune that in Serbia there is a need for the formation of non-profit media because the information is endangered and the media is drawn into the vortex that forces them to give up professional journalism.

"Civil society media is the answer to the global fact that profit is something that forces the media to work to the detriment of the profession. We as citizens are for the profit media facility, unlike the civil society media where the citizen is a subject. There is currently no citizen influence on public information, One way to change it is the civil society media. This is indisputable, and this is the only alternative that will enable citizens to get some information related to the shop that affects their life, "Djordjevic said.

The President of the Management Board of the Media Research Center and MIC Project Coordinator Sasa Djordjevic explained on this occasion that the notion of "non-profit media" does not mean that journalists work without money, but that the media is registered so that it can not make the profit.

"The non-profit media we certainly need, and they should be more represented citizens, not parties in power, or opposition. Media whose founders are not-for-profit organizations are now "in the basket" with all other media, and when they "penetrate" in media contests, they pass with a minimum amount and then the question of their existence is raised, "Djordjevic said.

He said that at present, everyone can create their own media in Serbia because they can simply register it by paying a fee of several thousand dinars.

"We will come to the situation that every journalist has his own portal and media because this area is not regulated. There must be some sort of selection, to create criteria that can establish a medium and who can work. Most media are unfortunately open today for the competition, "Djordjevic said.

Dejan Milosevic from NGO Protekta said that the media in Serbia are less engaged in investigative journalism, and more reporting on daily topical issues.

"What I have as a problem for the past ten years is that local media do not recognize the work of the non-governmental sector. It happens that we call the media to follow certain of our activities, but they say it costs so much. It is only after long persuasion that it is a topic of burning interest for the citizens and that important people from the Republic come. The second problem is that the donor believes that we need 50 to 60 euros to get everything needed, "said Milosevic.

According to Maria Jovanovic from the Center for Girls to the Citizens of Nis, civil society media is needed, because some other stories should be heard, and not only those that can be heard at the republic level, but then only transferred by local media.

She cited the Super Radio as an example by non-governmental organizations, which gives priority to ordinary people and associations that are doing high-quality things, and which are rarely reported in other media and people are little aware of.

"It is necessary to hear a story about a girl with a handicap that earns herself because she learned to do decoupage, the Plant association through projects teaches young people to deal with agriculture and return to the economy. The ZOO planet works for phenomenal things, and the media writes about them only when the snake litter and ZOO planet come up and pick them up, "Jovanovic pointed out.

She said that, as far as the Center for Girls is concerned, there is a shift in information thanks to the Super Radio reporting on the activities of the Center dealing with violence against women, trafficking in human beings and the health of women.

The chief editor of Radio Bum 018, Nikola Panic, said that the problem of the media in the non-governmental sector is that they pay all the labor costs as well as the media in the public sector, and for a radio station like the Bum 018 radio, these costs at the monthly level amount to 240,000 to 270,000 dinars.

 "The biggest problem now is that now the portal can be opened and registered in five minutes, and that it does nothing during the whole year, just to appear on the competition and take the money. There is no pay for workers, no costs, jobs are done by volunteers, and money goes to "heaven under the clouds". On the fingers of one hand, we can calculate media from the non-governmental sector working throughout the year, "Panic said.

The panel entitled "Whether people need non-profit media are needed". The Media Research Center organized within the project "Protecting the freedom of the media and freedom of expression in the Western Balkans financed by the European Union and implemented by the MIC with partners from Macedonia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina.

By: Biljana Ljubisavljevic

Foto: Jelena Đukič Pejić

TEMPLEJT na srpskomRES

baner

Saint Art Designs / Web Development

Saint Art Designs / Web Development

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim